deutsch | english | tiếng việt
Về chúng tôi Ban điều hành

Gặp gỡ ban điều hành

 • Adrian grabara 2.jpg?ixlib=rails 2.1

  Adrian Grabara

  Giám đốc điều hành

  M.Eng.

 • Daniel bacon.jpg?ixlib=rails 2.1

  Daniel Bacon

  Phó giám đốc

  Dipl.-Ing.

 • 56a9566a.jpg?ixlib=rails 2.1

  Thearith Yang

  Giám đốc điều hành gbc.engineers Cambodia

  M.Eng.

 • Benny hiller 2.jpg?ixlib=rails 2.1

  Benny Hiller

  Giám đốc chi nhánh

  Dipl.-Ing.